Duidelijkheid ten aanzien van het btw-ondernemerschap van zonnepaneeleigenaren

Geplaatst op

1312 Zonnepanelen

1312 ZonnepanelenIn het voorgaande MailMagazine werd aan de orde gesteld dat particuliere eigenaars van zonnepanelen die als zodanig elektriciteit leveren aan het elektriciteitsnet kunnen worden aangemerkt als btw-ondernemer. Het Hof van Justitie overwoog dit in het arrest “Fuchs” (HvJ 20 juni 2013, C-219/12). Vanaf het moment waarop dit arrest is gewezen, was het onduidelijk hoe in Nederland zou worden omgegaan met het btw-ondernemerschap van particuliere zonnepaneeleigenaars. Inmiddels heeft de Belastingdienst een en ander verduidelijkt in het document “Antwoorden op vragen over zonnepanelen en ondernemerschap voor de btw” van 8 november 2013 (hierna: het Antwoord). Op hoofdlijnen houdt deze verduidelijking het navolgende in.

De Belastingdienst (her)bevestigt allereerst, dat een particulier die de met zijn zonnepanelen opgewekte energie levert aan de energieleverancier en hiervoor een vergoeding ontvangt, als btw-ondernemer wordt aangemerkt (vanaf 1 april 2013). Daarbij geldt in beginsel dat een ondernemer die wil verzoeken om teruggaaf van de btw die drukt op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen zich als ondernemer moet hebben gemeld bij de Belastingdienst. Vanzelfsprekend staat daartegenover, dat de ondernemer ook btw moet berekenen over de vergoeding die hij voor de levering van energie ontvangt. Daarnaast moet er in de meeste gevallen btw worden voldaan over de stroom die via de zonnepanelen wordt opgewekt en rechtstreeks door de ondernemer in privé wordt gebruikt. Het navolgende is van toepassing.

In beginsel moeten eigenaren van zonnepanelen zich bij de Belastingdienst melden als ondernemer, wanneer zij de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen (voorbelasting) willen terugvragen. Op deze hoofdregel bestaat een uitzondering, namelijk indien de zogenoemde “kleine ondernemersregeling” van toepassing is. Op grond van deze uitzondering is in het Antwoord van de Belastingdienst opgenomen dat zonnepaneeleigenaren zich níet bij de Belastingdienst hoeven te melden, wanneer het saldo over de omzet te betalen btw-bedrag na aftrek van de voorbelasting voor een kalenderjaar minder is dan € 1.345. De Belastingdienst schat in, dat particulieren doorgaans de grens van € 1.345 niet zullen bereiken. Bij wijze van “goedkeuring” neemt de Belastingdienst in een dergelijke situatie aan, dat de particulier de Belastingdienst heeft verzocht om toepassing van de “kleine ondernemersregeling” c.q. om niet te hoeven voldoen aan de administratieve ondernemersverplichtingen. De particulier mag in deze situatie géén btw in rekening brengen aan de energiemaatschappij als afnemer van de energie. In gevallen waarin de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde btw (bijvoorbeeld in het jaar van aanschaf en installatie van de zonnepanelen) mag het bedrag aan voorbelasting worden teruggevraagd voorzover dit bedrag hoger is dan de verschuldigde btw. Voorts bevat het Antwoord van de Belastingdienst een handleiding voor de berekening van de btw, zowel voor wat betreft het aftrekbare gedeelte van de voorbelasting als voor wat betref eventueel toch in rekening te brengen btw (indien de grens voor toepassing van de “kleine ondernemersregeling” toch wordt overschreden.